Overwatch อาจมีความเป็น FPS มากขึ้น และเป็น MOBA ลดลงในอนาคต

Jeff Kaplan หัวหน้าทีมพัฒนาของ Overwatch กล่าวถึงอนาคตที่เป็นไปได้ของเกม ระบุว่า Overwatch จะมีความเป็น “FPS” มากขึ้น และมีความเป็น “MOBA” ลดลง

Read More →