‘Work Boy’ ส่วนเสริมของอุปกรณ์ Game Boy ถูกค้นพบหลังเวลาผ่านไปกว่า 28 ปี

เวลาผ่านไปนาน 28 ปี อุปกรณ์เสริมหรือ Add-on ของเครื่องเกมบอยถูกค้นพบ และมันมีชื่อว่า Work Boy

Read More →